Wat is een BIZ?

De afkorting BIZ staat voor Bedrijven Investerings Zone. Een BIZ maakt het voor ondernemers mogelijk om gezamenlijk te investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving, waaraan alle ondernemers meebetalen. 

Voor wie is een BIZ bedoeld?

De BIZ is een instrument van, door en voor ondernemers. De ondernemers bepalen zelf of ze een BIZ willen en waarvoor deze wordt ingezet. Centrale thema is: SCHOON, HEEL EN VEILIG!

Waar geldt de BIZ? 

Een BIZ geldt voor een vooraf afgebakend gebied (bv Emer-Noord). 

Wat doet de BIZ voor u als ondernemer? 

Naast de zaken die nu door de gemeente worden gedaan, is de BIZ het centrale aanspreekpunt voor de volgende collectieve zaken: 

  • aanpak zwerfvuil, graffiti, groenonderhoud en parkeeroverlast
  • regelen van professionele (camera() beveiliging en (behoud van) KVO
  • verbeteren bereikbaarheid (ontsluiting, bewegwijzering, openbaar vervoer)
  • stimuleren en coördineren van duurzaamheidsactiviteiten
  • collectieve belangenbehartiging bij overheden en nutsbedrijven
  • organiseren van business-to-business activiteiten en promotie van De Mark

Wat kost de BIZ?

De hoogte van de jaarlijkse bijdrage wordt door de gezamenlijke ondernemers zelf bepaald op basis van een door de ondernemers opgesteld BIZ-plan.

Hoe komt de BIZ tot stand? 

Voorwaarde omte komen tot de vorming van een BIZ is dat de meerderheid van alle ondernemers op het bedrijventerrein achter het plan staat. Dit draagvlak wordt gemeten door middel van een schriftelijke stemming (draagvlakmeting). 

Er is voldoende draagvlak indien:

  • Minimaal de helft van de stemgerechtigden een geldige stem heeft uitgebracht. 
  • Van de stemmers minimaal 2/3 voor het instellen van een BIZ is. 
  • De voorstemmers meer WOZ-waarde vertegenwoordigen dan de tegenstemmers. 

Bij voldoende draagvlak wordt een BIZ-stichting opgericht, waarvan het bestuur wordt gevormd door de ondernemers zelf. 

De gemeente Breda ondersteunt de ondernemers om te komen tot een BIZ. Bij voldoende draagvlak stelt de gemeenteraad een verordening vast op grond waarvan de BIZ-bijdrage wordt geheven. De ontvangen BIZ-bijdragen worden vervolgens door de gemeente als subsidie aan de BIZ-stichting uitgekeerd.

Enquête BIZ draagvlak

Voordat tot een draagvlakmeting kan worden overgegaan is het noodzakelijk om de behoeften bij u als ondernemer te peilen. Wilt u deze enquête invullen en deze verzenden?